Am 24.3.12 06:32, schrieb JODI:
  
 :  )) W)Begin forwarded message:)W) w0 ww :L 
 EO_____________________w________LLELELELLELELLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLwLELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOO_____________________________O_______YYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW=w==========//’] []3[][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWwWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ _w_ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYW000YWWWWWWWWW===========//’] [][][] +:{*####@+ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ ooooo > brwqrqw3wyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ brw_-_rqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________”[]{ 9________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O__________________________w___O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O______3_______________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_______________3_______O_____________________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO______________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________OULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLEO___________________________YYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEO__O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________LELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLY yy y y y OOOOLLLLLL  yyYYYYYYWYWYWYYWYWYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOO3lOOULLOLOLELELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE        [                ]                     [              ]         [ ] ] ]LELELEOELOEOEEOLEOO OOOO_____________________________wwOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOL_____________________________LL OL______________________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O___________________LL OL_____________________________LL DDI fOLLLLELELO_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_________________________       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]____O________       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]_____________________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE O______________________{][[ [][ ][][{  }}{} {}{ }}}}}}}}}}}]][][YY%%$)_@_______O___________________________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE __O_____________________________O____3_________________________O_____________________________O_____________________________O________________________
LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D__________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE _______O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O___________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE _ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE 
_____O_______LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE ______________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________O_____________________________LELELELLELELEOELO3EOEEOLEOO OOOOlOOUL33LOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOwEOEE3OLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLLELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE OLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELE b3oiqr       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]wwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE LELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOEwLOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLEwLELELLELELEOEO_____________________________LL OLLOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOL       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]EwLELLELELLEEw LLLELELLELELELLELELE_____________________________LL OL_______LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE ______________________LL OL_____________________________LL OL_____________________________LL OL_____________________________LL OL_____________________________LL OL_____________________________LL OL_____________________________LL OL___________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____D_________________O____________ LLEE __________________LL OL_____________________________LL OLOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOE3LOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEE       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]OLEOO OOOOl__________________3_________3__LL OLOOUL3LOLOLELELLELELL3__________________3______LL OLOOU_____________L
3       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]
       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
____________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]
L  Y S

XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
Begin forwarded message:
From: Museum of the Moving Image <events@movingimage.us>
Date: March 23, 2012 5:20:47 PM EDT
To: Museum Events <events@movingimage.us>
Subject: Invitation to JODI: Street Digital opening reception on March 30Please join Museum of the Moving Image and JODI at a reception celebrating the opening of
JODI: Street Digital
Friday, March 30, 6:00 to 8:00 p.m.
Live Demo at 7:00 p.m.
Museum of the Moving Image
36-01 35 Avenue
Astoria, NY 11106
This invitation admits two. Please RSVP by March 28 to rsvp [a]
movingimage.us or by calling 718 777 6800.
Street Digital, curated by Michael Connor, brings together a range of works made by the artist duo JODI between 1999 and the present in installation, software, and video. Paralleling the computer’s shift away from the desktop and into the world at large, the exhibition explores the way that media technologies frame our experience of the street. More information at http://www.movingimage.us/exhibitions/2012/03/31/detail/jodi-street-digital/
Support for
JODI: Street Digital is provided by the Mondriaan Fund. Additional support is provided by public funds from the Netherlands Cultural Services. Equipment provided courtesy of Tekserve.