dash

dash

clash

clash

rush

rush

crush

crush

smash

smash

crash

crash
google playstore poem
Aram Bartholl
2017