Aram Bartholl – Blog

new works, shows, talks, workshops, press, speed projects, pictures ….

LLELELELLELELLOLOLELELLELELLEE

without comments

Am 24.3.12 06:32, schrieb JODI:
  
 :  )) W)Begin forwarded message:)W) w0 ww :L 
 EO____________\_________w________LLELELELLELELLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLwLELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOO____________\_________________O_______YYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW=w==========//’] []3[][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWwWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ _w_ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOYYWYYWWWWWYW000YWWWWWWWWW===========//’] [][][] +:{*####@+ __ LEOYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ ooooo > brwqrqw3wyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ brw_-_rqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_”[]{ 9________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\______________w___O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O______3______\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\__________3_______O____________\_________________O____________ brwqrqwyrqwyyrqwyoiqrwwwLEO_____\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________OULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLEO____________\_______________YYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEO__O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________LELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLY yy y y y OOOOLLLLLL  yyYYYYYYWYWYWYYWYWYYWYYWWWWWYWYWWWWWWWWW===========//’] [][][] ++ __ LEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOO3lOOULLOLOLELELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE        [                ]                     [              ]         [ ] ] ]LELELEOELOEOEEOLEOO OOOO____________\_________________wwOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOL____________\_________________LL OL____________\__________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O___________________LL OL____________\_________________LL DDI fOLLLLELELO____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_____________       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]____O________       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]____\_________________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE O____________\__________{][[ [][ ][][{  }}{} {}{ }}}}}}}}}}}]][][YY%%$)_@_______O____________\_______________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE __O____________\_________________O____3________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\____________
LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\__________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE _______O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O___________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE _ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE 
_____O_______LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE _____\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________O____________\_________________LELELELLELELEOELO3EOEEOLEOO OOOOlOOUL33LOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOwEOEE3OLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLLELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE OLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELE b3oiqr       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]wwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE LELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOEwLOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLEwLELELLELELEOEO____________\_________________LL OLLOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOL       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]EwLELLELELLEEw LLLELELLELELELLELELE____________\_________________LL OL_______LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE _____\_________________LL OL____________\_________________LL OL____________\_________________LL OL____________\_________________LL OL____________\_________________LL OL____________\_________________LL OL____________\_________________LL OL___________LELLELE b3oiqrwwwLEO_STRe33333te____\D\_________________O____________ LLEE _\_________________LL OL____________\_________________LL OLOELOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOE3LOEOEEOLEOO OOOOlOOULLOLOLELELLELELLEE LLLELELLELELELLELELEOELOEOEE       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]OLEOO OOOOl____________\______3_________3__LL OLOOUL3LOLOLELELLELELL3_______\___________3______LL OLOOU_____________L
3       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]
       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
____________________________________________________
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]       [                ]                     [              ]         [ ] ] ]
L  Y S

XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
XXXXXXXXXXXLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII____________________________________________________
Begin forwarded message:
From: Museum of the Moving Image <events@movingimage.us>
Date: March 23, 2012 5:20:47 PM EDT
To: Museum Events <events@movingimage.us>
Subject: Invitation to JODI: Street Digital opening reception on March 30


Please join Museum of the Moving Image and JODI at a reception celebrating the opening of
JODI: Street Digital

Friday, March 30, 6:00 to 8:00 p.m.
Live Demo at 7:00 p.m.

Museum of the Moving Image
36-01 35 Avenue
Astoria, NY 11106

This invitation admits two. Please RSVP by March 28 to rsvp [a] movingimage.us or by calling 718 777 6800.

Street Digital, curated by Michael Connor, brings together a range of works made by the artist duo JODI between 1999 and the present in installation, software, and video. Paralleling the computer’s shift away from the desktop and into the world at large, the exhibition explores the way that media technologies frame our experience of the street. More information at http://www.movingimage.us/exhibitions/2012/03/31/detail/jodi-street-digital/

Support for JODI: Street Digital is provided by the Mondriaan Fund. Additional support is provided by public funds from the Netherlands Cultural Services. Equipment provided courtesy of Tekserve.Written by Aram

March 24th, 2012 at 9:56 am

Posted in other projects

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.